PALAY

1/3
PAKINABANG SA PAGGAMIT NG ATOVI SA PALAY:

 • Pantay-pantay at mabilis ang paglaki kaya mas maagang mag-aani

 • Naiiwasan ang tulyapis o walang laman na ipa

 • Siksik at mas mabigat ang butil 

 • Mataas ang “liveability” o nabubuhay sa punla

 • Masarap ang lasa ng sinaing dahil malinis sa kemikal at gamot

 • Wala nang gaanong pamiminsala ng kuhol, peste/insekto

 • Matibay kahit sa matagal na pagkababad sa baha

 • Inaayos ang problema sa maasim at maalat na lupang sakahan (acidity/salinity)

 • Mas marami ang nagtutuloy na binhi

 • Bababa ang abono na magagamit

 • Siksik (hindi malambot) ang cellular structure ng pananim kaya hindi magtatagal 

PAANO GAMITIN ANG ATOVI SA PALAYAN:

Ihanda ang lupang taniman. Pagkatapos araruhin ang bukid, mag-isprey dito ng Atovi. Timplahin sa isang drum na tubig ang 1 kilo ng Atovi. Haluin at patiningin para mapunta sa ilalim ang latak. Kapag nakatining na ay kumuha ng salaan (pino na salaan) or tela at saka salain upang di pumasok sa sprayer ang latak na maaring ikasira ng sprayer. Isang drum na tubig na may Atovi ay puwede na para malagyan ang 1 ektarya. Kapag naispreyan na ang bukid.. hayaan lang ng mga isang 3-5 araw at handa na itong taniman. Maari din maglagay ng dumi ng hayop sa bukid para magsilbing organikong pataba. Kung mapatagal man ang pagtatanim ay wala namang problema. Sa isang drum uli na tubig ay maglagay ng 2 kilo na Atovi, haluin at dito ilubog ang sako na naglalaman ng binhi. Siguraduhing napapasok ng tubig na may Atovi ang kabuuan ng binhi. Isang araw na pagbababad dito ang gawin at isang araw na pagkukulob o pagpapatiktik. (Maari ding gawin ang nakasanayang sistema ng pagbababad at pagkukulob).

 • Punla: Ipunla ang binhi at diligin ng urea. Isunod na ipangdilig o ipang-isprey ang Atovi sa punla. Gamitan ng Atovi ang punla sa loob ng isang lingo (1 week) sa pagitan ng 4-6pm. Ang pinagbabaran ng punla ay maaring gamiting pang –isprey sa tanim araw-araw. 

 • Sabog-Tanim: Pagkababad ng binhi ay maari na itong isabog tanim sa bukid. Pagkalipas ng isang linggo matapos ang pagsasabog tanim o ng paglilipat-tanim mula sa pagkakapunla, mag-apply ng Atovi between 4-6pm everyday weekly for at least 2 months straight. Ang paglalagay muli ng Atovi ay sa tuwing matatapos ang pag-aabono.

Narito ang mga importanteng panahon na kailangan maglagay ng Atovi sa palayan: 

 

 • Sa pagitan ng 10-14 araw matapos ang pagtatanim (kung punla) o kaya ay kapag may isang dangkal na ang palay (kung sabog-tanim)

 • Active tillering (23-33 DAT) 

 • Panicle initiation (33-44 DAT) 

 • Nagmamalagatas (milking stage) 


Sa panahon na matindi ang naranasang bagyo at pagbaha at naapektuhan ang pananim, nalubog ng matagal sa tubig baha, at halos mamamatay na ang tanim, maglagay ng complete fertilizer at micronutrients (trace elements) sa bandang hapon. Sa sumunod na araw ay ispreyan ng Atovi dalawang beses sa isang araw (4-6am at 4-6pm). Gawin ito ng isang lingo para amaka-recover ang tanim at di tuluyang mamatay.


Paalala: mas maganda na mauna mag-apply ng Atovi sa tanim, bago isunod na ilagay ang abono.

TEAM ATOVI WILL CONTINUE TO EDUCATE, SHARE, & INSPIRE OTHERS

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ANY HELP, HERE'S HOW YOU CAN REACH US

Telephone:

(02) 842-3003

Mobile Number:

09175408887​

09399172886

Fax:

842-5312

WE HAVE FACEBOOK AND YOUTUBE TOO

facebook-icon-18-256.png
youtube-01.png

DON'T WORRY,  IT'S FREE!

AGRONANO INC.